Nye indlæg

Kategorier

Generalforsamling 11. oktober 2018

31-07-2018
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg Jagtforening, torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 18:30. Foreningen er vært ved et måltid mad - tilmelding er nødvendig til Jens Erik Andersen på telefon 91 86 00 08.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kasserer eller formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kategori: Alle nyheder
Skanderborg Jagtforening